AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Ağayeva Kamilə Kamal qızı

Anadan olduğu yer Bakı şəh.
Təvəllüdü 20.07.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADNSU
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.17 (2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiya, axtarış və kəşfiyyatı

Quyuların qazılması zamanı dağ süxürları parametrlərinin effektivliyinin qaldırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
20

13

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların qazılması zamanı geoloji kəsilişin süxurların keçiriciliyini müəyyən edilməsi üçün üsul işlənilmişdir;
Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların geoloji kəsilişin xüsusiyyətlərinin avtomatizləşdirilmiş sistemi işlənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Статистический анализ влияния грязевых вулканов на показатели буримости горных пород // Г.М.Эфендиев, Н.М.Джафарова, К.К.Агаева и др. Известия НАН Азербайджана, №4, 2004г., с.112-116.
2. Оценка буримости горных пород с помощью обобщенного показателя // Г.М.Эфендиев, О.Г.Кирисенко, К.К.Агаева, А.Т.Дюсенов. Азерб.нефтяное хозяйство, №7, 2007, с.30-33.

3. Современное состояние изученности вопросов оценки характеристик геологического разреза по технологической информации, поступающей в процессе бурения (обзор)//Г.М.Эфендиев, К.К.Агаева, С.К.Буктыбаева, Ж.К.Ниталиев. Баку, 2009г.46с.

4. Прогнозная оценка плотности бурового раствора по данным бурения скважин на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями. //Г.М.Эфендиев, K.К.Агаева, А.Махмудов, И.И.Джанзаков, Управление качеством нефтегазового комплекса, Москва, 2014, №4, стр. 37-39.

5. Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации. Г.М.Эфендиев, С.А.Алиев, М.Д.Сарбопеева, К.К.Агаева, О.Г.Кирисенко, Геоинформатика, Киев, 2016, №3(59), стр. 30-39.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

AMEA Geologiya İnstitutunun nəzdindəki D 01.081 Dissertasiya şurasının 2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının yataqlarının işlənilmasi və istismarı ” ixtisası üzrə elmi seminarın elmi katibi

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

Quyuların qazılması texnologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel. (+994 12) 539 91 13,
(+994 12) 539 34 71
Mobil tel . (+994 50) 345 57 67
Ev tel. (+994 12) 510 92 67
Faks (+994 12) 497 52 85
Elektron poçtu kamila.agayeva@hotmail.com