AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Ağsu rayonu, Bico kəndi
Təvəllüdü 01.04.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.21

Litologiya

Düzənlik Dağıstan və Cənubi Kalmıkiya perm-trias çöküntülərinin litologiyası və genezisi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.00.06

Litologiya

Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq hüdudunda neftli-qazlı perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
112

31

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

7

Əsas elmi nailiyyətləri Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq çökəkliklərinin perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti öyrənilmişdir. Litoloji-paleocoğrafi kriteriyalar əsasında Şərqi Önqafqazın və Cənubi Manqışlağın perm-trias çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi qiymətləndirilmişdir. Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq regionunun perm-trias çöküntüləri üçün dörd inkişaf mərhələsinə məxsus (son perm, ilk trias, orta trias və son trias) 1:500000 miqyasında litoloji-paleocoğrafi xəritələr tərtib edilmişdir. Cənubi Xəzər Çökəkliyinin şimali-qərb hissəsinin mezokaynazoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xassələri öyrənilmişdir. CXÇ-nin neftli-qazlı zonalarının MQ çöküntülərinin kollektorluq xassələri öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья. Наука о земле, Сирия, Дамаск, 2001г., №1, с. 3-6. 2. Литология и нефтегазоносность пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Изд.-во Nafta Press, Баку, 2002 г. 215 с. 3. Литолого-палеогеографические критерии оценки нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Труды Института Геофизики АН Грузии, т. LVIII, 2004. с.114-118. 4. Литолого-стратиграфическая характеристика и вещественный состав триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака. Литология и полезные ископаемые, М.: 2004, №6, с. 622-637. 5. Формации пермо-триасовых отложений Скифско-Туранской плиты и закономерности размещения залежей нефти и газа. Геология нефти и газа. Москва, 2005, №3, s. 12-20. 6. Новейшие геолого-геофизические данные о геологическом строении Скифско-Туранской плиты Среднего Каспия и в пределах Южной части Северного Каспия - Azərbaycanda geofiziki yenilikləri Bakı, 2008 № 3-4, səh. 38-42 7. Результаты исследований глинистых покрышек продуктивной толщи месторождений Бакинского архипелага Южного Каспия - Нефть, газ и бизнес, Москва, 2010 №5, стр.43-48. 8. Перспективы нефтегазоносности фундаментом Южно–Каспийской впадины Нефть, газ и бизнес №7, М., 2012 стр-24-34. 9. Kür dağlararası çökəkliyin kristallik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 11,2013 səh. 10-18. 10. Günəşli yatağında neftqazəmələgəlmə şəraitinin kompleks məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2014, №3 səh. 3-7

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

1976-1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, asistent. 1986-2012 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, dosent 2001-2007 – Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müəllim 2007-2011 – ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dekan 2012-2016 – ADNA, professor 2011-2015 – ADNA, tədris işləri üzrə prorektor 06.01.2015-03.09.2015 – ADNA, Rektoru vəzifəsini icra edən 2013-2016 – ADNA, kafedra müdiri 2016-cı ildən – Bakı Dövlət Universiteti, professor

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

2010 – Tərəqqi medalı

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

İcraçı direktor

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 13
Mobil tel . (+994 50) 214 09 69
Ev tel. (+994 12) 437 68 21
Faks (+994 12) 493 67 89
Elektron poçtu vaqifqurbanov@mail.ru