AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Yusubov Namaz Puti oğlu

Anadan olduğu yer Erm. SSR, Basarkeçər rayonunun Dərə kəndi
Təvəllüdü 12.05.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Neft və Kimya İnstitutu, Geoloji kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

25.07.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Развитие, разработка и применение способов обработки и интерпретации данных сейсморазведки МОГТ в сложных сейсмогеологических условиях (на примере Среднекуринской впадины)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.07.01

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Azərbaycanın mürəkkəb geoloji quruluşlu neftli-qazlı rayonlarında seysmik kəşfiyyatın səmərəliliyininin seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında yüksəldilməsi

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda seysmik məlumatların rəqəmsal emalı və interpretasiyası məktəbinin yaradıcılarından biridir.
Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üzrə xüsusi xidmət göstərmiş, onun innovasiya texnologiyaları ilə təminatını təmin etmişdir. Geofiziki-geoloji məlumatlarının emalı və interpretasiyası üzrə tədqiqatların bilavasitə iştirakçısı və ya icraçısı kimi fəaliyyət göstərmiş, 100-dən artıq neftli-qazlı obyektin aşkarlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir.

Seysmogeoloji və petrofiziki modelləşdirmə əsasında neft-qaz yataqlarının, palçıq vulkanları sisteminin və az dərinliklərdə yaranan zəlzələ ocaqlarının mexanizminin tədqiqi üzrə bir sıra mühüm nəticələr əldə etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Исследование результатов применения сейсмических методов прогнозирования геологического разреза (ПГР) в Азербайджане. Полонский Э.М., Юсубов Н.П. и др.- В сб.: Результаты исследований по применению методик ПГР в различных районах СССР. М.: ВНИИОЭНГ, 1985, с. 49-52.
2. Юсубов Н.П. Некоторые результаты применения когерентной фильтрации при цифровой обработке сейсмических данных в сложнопостроенных областях Азербайджана. В сб. «Теория и практика интерпретации геофизических данных в Азербайджане». Баку, АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1983, с. 44-49.

3. Юсубов Н.П. Применение оператора когерентности в задачах определения кинематических характеристик отраженных волн. Региональная разведочная и промысловая геофизика. Выпуск 9, Москва, 1983, с. 8-12.

4. Yusubov N.P. Quba-Xəzəryanı neftli-qazlı bölgəsində seysmogeoloji modelləşdirmənin nəticələri haqqında. Azərbaycanda geofizika yenilikləri. 2001, № 4. s. 15-18.

5. Yusubov N.P. Seysmik yazıların geoloji dəyərləndirilməsi və seysmogeoloji modelləşdirmə . Bakı, AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri, 2004, № 2, s.54-63.

6. N.P.Yusubov, X.N.Yusubov. Quyu geofiziki tədqiqatlar (QGT) əsasında Qalmaz qaz anbarının petrofiziki və hidrodinamik modllərinin proqnozlaşdırılması haqqında. Azərbaycanda geofizika yenilikləri. 2010, № 3, s. 28-32.

7. Н.П.Юсубов, И.С.Кулиев. Сейсмическая модель грязевулканической системы. АНХ, 2011, № 3, с.12-20.

8. Н.П.Юсубов, Э.Г.Аллахвердиев. Палеоусловия осадконакопления сарматских отложений в центральной части НГР Междуречья Кура и Габырры по данным сейсморазведки МОГТ и их перспективы в отношении нефтеносности. АНX, 2012,№3, с. 8-13.

9. Н.П.Юсубов. Особенности сейсмичности нефтегазовых областей Азербайджана. Москва, Геофизика. 2012, № 2, с. 48-53.

10. Юсубов Н.П. Гулиев И.С., 2015. Литолого-фациальные модели месторождений Гарадаг, 8-Марта, Сангачалы-дениз, Дуванный-дениз, Булла-адасы и Булла-дениз, приуроченные к"свите перерыва"по данным ГИС. АНХ,№ 5, с.3-8.

11. Юсубов Н. П., 2017. O природе Западно-Каспийского разлома. АНХ, № 4, с.3-8

Kitablar

1. Yusubov N.P. Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi. Bakı, “Adiloğlu”, 2003, s.308.

2. Yusubov N.P., Yusubov X.N. Seysmik yazıların emal prosedurları. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2005, 228 s.

3. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P.Seysmik kəşfiyyat. I cild. Seysmik kəşfiyyatın fiziki əsasları. Bakı, “ELM”, 2005, 294 s.

4. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P. Seysmik kəşfiyyat. II cild. Müşahidə üsulları, seysmik yazıların emalı, cihaz və avadanləqlar. Seysmik yazıların süzgəclənməsi. Bakı, “ELM”, 2005, 345s.

5. Məmmədov P.Z., Əhmədov T.R., Yusubov N.P. Seysmik kəşfiyyat. III cild. Bakı, Nafta-Press, 2011, 162s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Society of Exploration Society of Exploration Geophysicists - aktiv üzv, Azərbaycan geofizikləri cəmiyyətinin sədr müavini, Azərbaycanda geofizika yenilikləri jurnalının rəyasət heyətinin üzvü, AAK-in Yer elmləri bölməsi üzrə Ekspert şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti

İki tədris ili Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası və iki tədris ili Bakı dövlət Universiteti (saat hesabı dərs)

Digər fəaliyyəti

"Azərneftgeofizika" tresti - texnik-operator 1970,
mühəndis-proqramçı, emal və interpretasiya işləri üzrə mühəndis,
hesablama mərkəzinin Baş geofiziki (1971-1979),
trestin Baş geofiziki (1986-1988 və 1990-1992),
Əlcəzair Respublikasında ekspert-geofizik (1988-1990),
Azneftgeofizika itarəsinin müdiri (1992-2014),
Geofizikia və geologiya idarəsinin rəisinin müşaviri (2014-2016)

Təltif və mükafatları

"Səmərələşdiricilər və ixtiracılar əlaçısı" döş nişanı - 1975,
"Gənc mütəxəssislər sovetində" müvəffəqiyyətli fəaliyyətinə görə SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin qiymətli hədiyyəsi - 1977,
Respublikanın neft və qaz sənayesinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə ARDNŞ Fəxri fərmanı - 2006,
"Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi" - 2009,
Prezident təqaüdçüsü - 2015

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

Böyük dərinliklər geofizikası şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 51
Mobil tel . (+994 50) 221 94 25,
(+994 70) 221 94 25
Ev tel. (+994 12) 429 95 85
Faks
Elektron poçtu nyusubov@gmail.com