AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Şirinov Elçin İngilab oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 13.03.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.17 ( 2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin neftli-qazlılığının sistemli təhlil əsasında qiymətləndirilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
25

1

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları

Еще раз о генезисе нефти в продуктивной (красноцветной) толще
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin tektonik xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin tektonik xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin miosen-pliosen neftli-qazlı kompleksləri
Нефтегазообразование и нефтегазонакопление в Южно-Каспийской мегавпадине с позиции плитной тектоники
Особенности изменения мощности и литофации свиты перерыва и перспективы их нефтегазоносности на глубокопогруженных структурах Апшероно- Прибалханской систем поднятий
Azəri və Çıraq neftli-qazlı sahələrinin quruluşu və inkişafının əsas xüsusiyyətləri
Pirallahı qalxımlarının geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri
Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin paleotektonik inkişaf xüsusiyyətləri
Terek-Xəzər çökəkliyinin Azərbaycan hissəsinin geoloji quruluşu və neftlilik-qazlılığı
Neft və qaz geologiyasına dair ev tapşırıqları
Региональные поисковые работы (первая часть)
Поисковые и разведочные работы (вторая часть)
Geoloji tədqiqatlar qarşısında qoyulan əsas geoloji məsələlər
О необходимости и геологических результатов разработки региональных геофизических профилей в Азербайджане
Quyu məlumatlarına görə məhsuldar horizontların üçölçülü petrofiziki modeli
Perforasiya zamanı quyuların hazırlanmasına və partlayış-atma işlərinə ümumi tələblər
Rəqəmsal quyu gcihaz və avadanlıqlarının istehsalatda tətbiqi və onların quyu məlumatlarının keyfiyyətinin artırılmasına təsiri
Şimali Abşeron qalxımlar zonasının neftli-qazlı kompleksləri
Ümid Sahəsində Çöküntülərin Litofasiyası İlə Əlaqədar Məsamə Təzyiqinin Paylanması Haqqında
Şirak-Acınohur-Ləngəbiz-Ələt Geoblokunun Struktur-Tektonik Xüsusiyyətləri
Pirallahı Strukturlarının Tektonik Vəziyyəti Haqqında
Tətbiqi elmlərdə məlumatların emalının riyazi üsulları
Проблемы поиска и обнаружения углеводородов в миоцен-олигоценовых отложениях Юго-Восточного Кавказа
Результаты Использования Данных Импульсного Нейтрон-Нейтронного Каротажа Для Определения Текущей Нефтенасыщенности Коллекторов Нефтегазовых Месторождений Азербайджана
Ученые записки №4, 1995, с. 3-8
Elmi əsərlər №4, 1995 s. 17-23
Gənc alimlərin və aspirantların Respublika konfransının tezisləri Dekabr, 1995
Elmi əsərlər №4, 1996 s. 3-12
Международный Научный Симпозиул AAPG/ASPG 6-9 октября 1996, г. Баку
Ученые записки № 1, 1997, с. 3-7
Elmi əsərlər № 2, 1997,s. 17-25
Elmi əsərlər № 2, 1997s. 20-25
Elmi əsərlər № 4, 2000 s. 3-7
Azərbaycan Ali Texnik məktəblərinin Xəbərləri № 2, 2001, s. 7-11
Dərs vəsaiti, Bakı- 2003
Методическое пособие, Баку-2004
Методическое пособие, Баку-2005
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı № 4, 2018 s-44-46
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı № 4, 2019 s-26-29
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №1-2, 2008-ci s-32-33-34
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №1-2
2008-ci s-35-36-37
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №2, 2007-ci il s-11-12-13-14-15
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri Jurnalı №
 
Dərs vəsaiti, Bakı- 2017
Азербайджанское нефтяное хозяйство 07-08, 2018,стр.7-14
ЖУРНАЛ: КАРОТАЖНИК Номер: 7 (241)
Год: 2014
Страницы: 3-14

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi (AMGK)
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti (ANGC)

Pedaqoji fəaliyyəti

1998-2002 , Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, müəllim
2000-2010, Xəzər Universiteti, müəllim

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Tərəqqi medalı

İş yeri və ünvanı

SOCAR, Geofizika və Geologiya İdarəsi, AZ 1033, Heydər Əliyev prospekti 83A,

Vəzifəsi

İdarə rəisi

Xidməti tel. (+994 12)  496 69 83
Mobil tel . (+994 12) 50 841 20 01
Ev tel.
Faks (+994 12) 514 12 71
Elektron poçtu elchin.shirinov@socar.az