AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Tircan kəndi
Təvəllüdü 19.05.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Çoxlaylı yataqlarda layların birgə istismarı şəraitində hər bir layın hasilatının və süzülmə-tutum parametrlərinin təyini üsullarının işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
96

14

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Çoxlaylı yataqlarda layların birgə istismarı şəraitində hər bir layın hasilatının və süzülmə-tutum parametrlərinin təyini üsullarını işləyib hazırlamış, süxurları reoloji deformasiyaya məruz qalan neft və qaz yataqlarının işlənilmə göstəricilərinin təyini üsullarını təklif etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Влияние ползучести горных пород на нефтеотдачу залежей, разрабатываемых в естественном режиме. Proceedings “OilGasScientificResearchProject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.32-37 (Cоавторы: А.М.Кулиев, Р.М.Эфендиев)
2. Численное моделирование разработки газовой залежи системой произвольно расположенных скважин с учетом ползучей деформации горных пород. Proceedings “OilGasScientificResearchProject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.42-46

3. Numerical Modeling of Development of Oil Deposit with System of Wells Taking into Account the Relaxation of Deformation of Rocks. IV International conference «Problems of cybernetics and informatics» PCİ2012, September 12-14, 2012, Baku, vol. III, pp.135-138 (Co-author: A.M.Guliyev)

4. Study of rhealogical properties of reservoirs during relaxation and creep strain of rocks and usage of these properties for addressing of applied objectives of oil-gas fields development. Special İssue Papers of 34th İnternational Geological Congress «The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression» (Brisbane, Australia, August 5-10, 2012), Baku, 2012, Nafta-Press, pp.117-131 (Co-author: A.M.Guliyev)

5. Süxurları relaksasiyalı deformasiyaya uğrayan qaz yatağının quyular sistemi ilə işlənilmə göstəricilərinin ədədi təyini üsulu. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2013, №2, səh. 63-68

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

8 il

Digər fəaliyyəti

2007-ci ildən “Azərbaycanın Yaradıcı Ziyalıları” İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

Neft-qaz sahələrinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel. (+994 12) 539 35 31,
(+994 12) 539 21 40
Mobil tel . (+994 55) 736 66 85
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu bunyad38@rambler.ru
bunyadkazymov1969@gmail.com