AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Əsas fəaliyyət istiqamətlər

Böyük dərinliklərin karbohidrogen sistemlərinin tədqiqi;
Qeyri-ənənəvi karbohidrogenlərin (şist karbohidrogenlərin, qaz hidratların, yanar şistlərin) nəzəri və eksperimental tədqiqi;
Neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahəsində fundamental tədqiqatların aparılması;
“Intellektual yataq” konsepsiyasının nəzəri əsasları;
Neft-qaz sahəsinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması;
Sənayenin inkişafı ilə bağlı geoekoloji problemlər və onların iqlim dəyişməsinə təsiri.