AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Doktorantura

Elmlər doktorları

Adı, atasının adı, soyadı Doktorantın təsdiq edilən tarixi İxtisas Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
Dilquşa Ramzey qızı Mirzəyevə 2019-2022 2525.01 “ Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı“ “Sürətli çöküntütoplanma şəraitində istilik və kütlə ötürmənin xüsusiyyətləri və qanunauyğunluqları“ akademik İbrahim Said oğlu Quliyev
Arzu Sahib qızı Cavadova 2019-2022 2521.01 “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” “Cənubi-Xəzər çökəkliyinin neft yataqlarında və təzahürlərində diamantonoidlərin geokimyası “ akademik İbrahim Said oğlu Quliyev


Fəlsəfə doktorları

Adı, atasının adı, soyadı Disserantın təsdiq edilən tarixi İxtisas Dissertasıyanın mövzusu Elm məsləhətçi (rəhbər)
Səfiyə Namiq qızı Əliyeva 2018-2021 2521.01 “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” “Cənubi Xəzərin dərin su zonalarında hidrat əmələgəlməsinin geokimyəvi və termobarik şəraitləri” akademik İbrahim Said oğlu Quliyev
Aysel Kamil qızı Məmmədova 2020-2023 2521.01 “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” “Neft-qazlılığın qiymətləndirilməsi məqsədilə qeyri-bircins terrigen kollektorların süzülmə-həcm modellərinin tərtib edilmə metodikasının işlənməsi (Kürsəngi – Qarabağlı sahəsinin timsalında)“ g.-m.e.d., prof. Qurbanov Vaqif Şıxı,
g.-m.e.d. Yusubov Namaz Puti