AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Neftli-qazlı hövzələrin analizi şöbəsi

Tel.

(+994 12) 493-67-51 (1200, 1201);
(+994 12) 498-12-83

Faks   
Elektron poçtu huseynova_shalala@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri

y.e.f.d. Hüseynova Şələlə Məhərrəm qızı

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

• Neftqazlılığın proqnozlaşdırılmasının effektivliyinin artırılması məqsədi ilə çökmə hövzələrin geoloji quruluşunun, əmələgəlmə tarixinin və onlarda karbohidrogen yataqlarının yaranması prosesinin kompleks təhlili.
• Geoloji, geofiziki, geokimyəvi məlumatların kompleks interpretasiyası əsasında müxtəlif geoloji obyektlərin (neftli-qazlı hövzələrin, karbohidrogen sistemlərinin, yataqların) konseptual və rəqəmsal modellərinin qurulması.
• Neftqazəmələgəlmə prosesinin miqyasının və vaxtının müəyyən edilməsi, regional və lokal miqyasda neftqazlılıq perspektivlərinin və karbohidrogen potensialının keyfiyyəti və kəmiyyəti qiymətləndirilməsi məqsədi ilə karbohidrogenlərin generasiyası, miqrasiyası və akkumulyasiyası modellərinin tərtib edilməsi.
• Geoloji qeyri-müəyyənliklərin və risklərin analizi.

Əsas elmi nəticələri