AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsi

Tel.

(+994 12) 539 34 71

Faks (+994 12) 537 22 85  
Elektron poçtu galib_2000@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., professor

İşçilərin ümumi sayı 14
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Quyu qazılması zamanı baş verən mürəkkəbləşmələrin və qəzaların proqnozlaşdırılması, onlarla mübarizə üsullarının təkmilləşdirilməsi, qazımadan alınan məlumata əsasən geoloji kəsilişin öyrənilməsi, qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbul edilməsi, risklərin təhlili və təsnifatı

Əsas elmi nəticələri

Qazıma zamanı geoloji kəsilişin xüsusiyyətlərini qiymətləndirməyə imkan verən proqram tərtib edilmiş, qəza və mürəkkəbləşmə, və onların riskinin qiymətləndirilməsi metodologiyası işlənmiş, qazıma baltasının seçilməsi üzrə qərarların qəbulu metodikası işlənmişdir.