MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xanbabayeva Mehri Hacı qızı

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Ordubad şəhəri
Təvəllüdü 02.03.1972  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2003.01

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

“Müxtəlif gərginlik vəziyyətlərində deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülmə proseslərinin modelləşdirilməsi”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
25

4

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri
Elmi əsərlərinin adları


1. Динамика развития дилатансионно-пластической зоны вокруг эксплуатационной скважины и процесса пескопроявления /Т.К.Рама-занов //Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию со дня рождения чл. корр. НАНА, профессора И.Т.Мамедова. – Баку: 2005. - c.166.
2. Динамика дилатан¬сионно-пласти¬ческой зоны вокруг действующей скважины и интенсив¬ность твердой породы /Т.К.Рамаза¬нов, М.Х.Гюльма¬медов //АМЕА Хəbərləri, Yer elmləri ser. - 2006.- № 2.- c.55-64.
3. Расчеты дилатансионно-пластичес¬кого разрушения вокруг действую-щей скважины //АМЕА Хəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri ser. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı. – 2006. - № 7.- c.139-144.
4. Дилатансионно-пластические расчеты разрушений в призабойной зоне действующей скважины //Тезисы XII международной конференции по математике и ме¬ханике, посвященной 70-летнему юбилею чл.-корр. НАНА, профес¬сора Б.А.Искендерова. – Баку: 2006.- c.167.
5. Эксплуатация газовой скважины в условиях неустойчи¬вости призабой-ной зоны //Тезисы научной конференции, посвященной 100-летию заслу¬женного деятеля науки, академика А.И.Гусейнова. – Баку: БГУ, 2007. - c.149-150.
6. Эксплуатация газо¬вой скважины в условиях неустойчивости призабой-ной зоны /Т.К.Рамазанов, М.Х.Гюльма¬медов //Вестник Бакинского Университета. - 2008.- № 2.- c.102-108.
7. Определение гидрогазодина¬мических параметров и размеров дилатансионно-пластической зоны пласта вокруг действующей скважины /Т.К.Рамазанов // Физико-техни¬ческие проб¬лемы разработки полез¬ных ископаемых. Научный журнал /Сибирское отделение РАН. – 2009.- январь-февраль, № 1. - c.30-40.
8. Установившееся движение идеального газа в зонально-однородном дилатансионно-пластическом и упругом кру¬го¬вом пласте /Т.К.Рамазанов //Вестник Бакинского Университета. – 2009. - № 3. - c.85-92.
9. Приток жидкости к несовершенной скважине в однородном пласте с ползучей средой /Г.И.Джалалов, М.А.Дунямалыев //Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər - Fundamental əsərlər. – 2010. - Сild IX (34), № 2.- s. 67-72.
10. Müxtəlif gərginlik vəziyyətlərində deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülmə proseslərinin modelləşdirilməsi: riyaziyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2003.01 / Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. Bakı: 2010. - 24 s.
11. Müxtəlif gərginlik vəziyyətlərində deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülmə proseslərinin modelləşdirilməsi: riyaziyyat üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2003.01 / Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU. Bakı: 2010. -117 s.
12. Mоделирование процессов филь¬трации флюидов в напряженно-деформированных пористых средах. Бакı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 208 s.
13. Mayenin qərarlaşmış süzülməsi prosesində neft layında temperatur sahəsinin riyazi modelləşdirilməsi /M.S.Aslanov //Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər - Fundamental əsərlər. – 2013. - cild II, № 2. - s.243-246.
14. Высокоточный алго¬ритм решения многомерной задачи синтеза систем стабилизации при внешних возмущениях /Н.И.Велиева, Л.Ф.Агамалыева // Baku State University, Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, 2014. - v. 3, № 1. - s.98-104.
15. Модели¬рование поля температуры в деформируемом пласте при нелинейно-упругом режиме фильтрации нефти /Г.И. Джалалов, Е.В.Горшкова, З.Б.Кулиева //АМЕА Хəbərləri, Yer elmləri ser. – 2015. - № 1-2. - s.53-58.
16. "Çapaqədərki proseslər və avadan¬lıqlar" fənnindən kurs layihəsinin yerinə yetirilməsi uçün metodik vəsait. Bakı, Turxan NPB, 2015, 80 s.
17. Улучшение работы газового се¬ператора трубного типа с высокой разрешающей способ¬ностью /Ш.И.Мустафаев, К.Г.Гасымова //Baku State University, Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, 2015. - v. 4, № 2. - s. 175-182.
18. Гидрогазодинамика процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформированных пластах. Almaniya, Saarbrücken, Palmarium Academic Publishing, 2016, 328 s.
19. Нестационарная филь¬трация жидкости в системе несовершенных скважин в неодно¬родных анизотропных пластах с учетом ползучести среды /Г.И.Джалалов, М.А.Дунямалыев // Neft və qaz yataqlarının işlənmə¬si¬nin fun¬damental və tətbiqi prob¬lem¬ləri. Aka¬demik M.T.Abasovun ana¬dan ol¬masının 90 illiyinə həsr olun¬muş elmi sessiyanın maretialları. – Bakı: 2016. - s.187-199.
20. Определение коэффициента гидрав¬лического сопротивления в газлифт¬ном процессе, описывае¬мом гиперболическим уравнением с частными производными /Н.А.Алиев, Г.С.Алиева, Р.М.Тагиев, А.С.Фарадже //Baku State University, Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, 2017. - v. 6, № 2. - s.186-201.
21. Новый алгоритм прогонки решения линейной квадратичной задачи оптимизации с неразделенными двухточечными краевыми условиями /Ф.А.Алиев, Н.А.Алиев, И.А.Магеррамов //Baku State University, Proceedings of the Institute of Applied Mathematics, 2018. - v. 7, № 2. - s.127-133.
22. Обобщенный алгоритм анализа схем механизмов перемещения ножа одноножевых резальных машин /А.Т.Асланова // Проблемы современной науки и образования, 2019. - № 11(144).
23. İnvertigation of the mechanism for driving the side knives of a machine for trilateral trimming. Machine science (Maşınşünaslıq beynəlxalq jurnalı). 2020, vol. 9, № 1, 21-25 s.
24. Rəqəmsal çap prosesləri və avadanlıqları (testlər və cavablar). Bakı, Turxan NPB, 2021, 68 s.
25. Гидрогазодинамика напряженно-деформированных продуктивных коллекторов. Баку, ИПО "Турхан", 2022, 296 с.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

5 illik pedaqoji fəaliyyət

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Tarixçıləri İctimai Birliyinin sədri

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Xidməti tel.
Mobil tel . 050 353 02 33
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu mxanbabayeva@mail.ru