MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Poletayeva Yelena Vladimirovna

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh.
Təvəllüdü  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

Geofiziki anomaliyalar əsasında Xəzər dənizi regional yarıqlarının modellərinin işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
40

18

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Geofiziki sahələrin əsas anomaliyaları (qravitasiya, maqnit, seysmik) tipləşdirilmiş və onların xarakterik xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır. Qravitasiya və maqnit sahələri anomaliyaları əlamətlərinə görə Xəzər dənizinin yarıqlar sisteminin bölünmə modeli qurulmuş, yer qabığında alt və üstdə əmələ gələn yarıqlar təyin edilmişdir.Seysmik məlumatlara əsasən regional dərinlik yarıqlarının kəmiyyət parametrləri təyin olunmuşdur (yerləşmə dərinliyi, yatma istiqaməti, meyl bucağı, vertikal yerdəyişmə amplitudu və s.).Geoloji-geofiziki materialların analizinə əsasən Xəzər dənizinin regional yarıqlarının modeli işlənilmiş və göstərilmişdir, onların bünövrə və örtük qatı səviyyəsində kəmiyyət və keyfiyyət parametrləri müəyyən olunmuşdur. İlk dəfə olaraq ayrılmışdır: Şimali-Şərqi-Talış-Qaraboğaz və Elbrus-Abşeron yarıqlar sistemi, həm də dairəvi yarıqlar sistemi: Sefidrud çıxıntısı, Bakı arxipelaqının, Orta massivin; Şimali Abşeron, Çələkən, Qaraboğaz, Yalama-Samur, Tersk-Sulak, Cənubi-Buzaç-Orta Xəzər, yarıqlar sistemi və Orta Xəzər mərkəzi yarığı. Müəyyən olunmuşdur ki, ayrılmış halqalardan ibarət olan Abşeron- Qızılqum və Şimali-Abşeron-Kelkor yarıqlar sistemi 75-800 bucaq altında şimal-şərqə meyd edən, 0,5-1 km vertikal yerdəyişmə amplituduna malik olan Elbrusönü-Qubadağ yarıqlar sisteminə, eləcə də şimal-şərq istiqamətli yarıqlar sisteminə və halqavari yarıqlara görə kəsilirlər və yerləşirlər.
Elmi əsərlərinin adları

Полетаева Е.В. Геофизическая характеристика региональных разломов земной коры Каспийского моря. Научно-технический вестник «Каротажник», Тверь: 2010, 1 (190), с. 128-136 (IF 0,087).
Полетаева Е.В. Региональные разломы земной коры Каспийского моря по комплексу геофизических данных. Научное обозрение, М.: 2010, №1, с. 3-8.

Полетаева Е.В. Геофизические поля и их значения для построения модели региональных разломов земной коры Каспийского моря. Геофизические методы при разведке недр: монография/под редакцией Л.Я. Исаев, Томский политехнический университет.- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011, с. 121-127.

Полетаева Е.В. Разломно-блоковые модели земной коры Каспийского моря по комплексу геофизических данных. Сataloque оf seismoforecasting research carried out in Azerbaijan territory in 2009, Baku 2010, 154-164.

Полетаева Е.В. Изучение региональных глубинных разломов земной коры Каспийского моря по комплексу сейсмических данных. НАНА Республиканский Центр Сейсмологической Службы Каталог сейсмопрогностических наблюдений на территории Азербайджана в 2010 г. Баку 2011, 121-128 с.

Полетаева Е.В. Разломно-блоковая модель земной коры Каспийского моря. Ученые записки Тамбовского регионального отделения Российского союза молодых ученые. Вып. 1. Перспективы развития научного знания в XXI веке: материалы I Международной научно-практической конференции. Тамбов, 1 июля 2013г./Тамб. регион.отделение РоСМУ; отв.ред. А.В. Кузьмин. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013, 160-168 с.

Полетаев А.В., Полетаева Е.В. Построение модели формирования структуры грязевого вулкана в пределах Южно-Каспийской впадины. Ученые записки Тамбовского регионального отделения Российского союза молодых ученые. Вып. 1. Перспективы развития научного знания в XXI веке: материалы I Международной научно-практической конференции. Тамбов, 1 июля 2013г./Тамб. регион.отделение РоСМУ; отв.ред. А.В. Кузьмин. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013, 169-175 с.

Полетаева Е.В., Полетаев А.В. Исследование земной коры Южного Каспия по геофизическим данным. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Вып. 3 : - 2015. с.177-188, ISBN 978-5-00078-026-8.

Полетаев А.В., Полетаева Е.В. История изученности газогидратов Южно-Каспия. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Вып. 3 : - 2015. с.188 – 193, ISBN 978-5-00078-026-8.

Полетаев А.В., Полетаева Е.В. Изученность диаграмм гетерогенного равновесия в координатах давления и температуры гидратообразования. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Экономика России: проблемы, тенденции, перспективы. . Вып. 4 : - 2015. с.104-111, ISBN 978-5-00078-026-8.

Полетаева Е.В., Полетаев А.В. Газогидраты Южного Каспия по данным сейсмических исследований. Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ, Выпуск № 5 / 2016. ISBN 978-5-00078-026-8.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.
Mobil tel .
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu yelenapv@mail.ru