MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 09.05.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Neft-mexanika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor, AMEA-nın müxbir üzvü 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.10

Quyuların qazılması

Kəsici baltaların süxurların xassələrini nəzərə almaqla rasional seçilməsi yolu ilə işləmə effektivliyinin qaldırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

05.15.10

Quyuların qazılması

Quyuların qazıma effektivliyinin qaldırılması və süxurların xassələrinin öyrənilməsi üçün geoloji-texnoloji informasiyanın kompleksli şəkildə istifadə olunmasının elmi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


26.04.2007

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
235

133

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

25

1

Əsas elmi nailiyyətləri Geoloji-texnoloji və geofiziki tədqiqatlar kompleksinə əsasən qazma prosesində geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparılmış; qeyri-müəyyənlik nəzərə alınmaqla quyuların qazılması zamanı optimal qərarların qəbul edilməsi üçün hesablama sxemi işlənmişdir; məqsəd və məhdudiyyətin qeyri-səlisliyi nəzərə alınmaqla qazıma məhlulunun zəruri sıxlığının qiymətləndirilməsi metodikası təklif olunmuşdur; süxurların mexaniki xassələrinin qiymətləndirilməsi, qazıma göstəriciləri, mümkün qəza və mürəkkəbləşmələrin qeyri-müəyyənlik şəraitində proqnozlaşdırılması üçün metodik yanaşmalar işlənmişdir. Bilavasitə iştirakı ilə quyuların qazılması zamanı süxurların keçiriciliyinin, eləcə də kəsici-sürtücü baltaların işləmə müddətinin qiymətləndirilməsi üsulları üzrə Rusiya Federasiyasının patentləri alınmışdır. Qəza hallarının ağırlıq dərəcəsi, onların baş vermə ehtimalları və risklərin, ehtimal-qeyri-səlis yanaşma əsasında təsnifatını nəzərə alan riskin qiymətləndirilməsi və analizi metodologiyası təklif edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Classification of Hard-to-recover Hydrocarbon Reserves of Kazakhstan with the Use of Fuzzy Cluster-analysis. Akhmetov D.A., Efendiyev G.M., Karazhanova M.K., Koylibaev B.N. 13th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, ICAFS 2018, 27-28 August 2018, Warsaw, Poland
2. Evaluation of the staff’s professionalism level by modified weighted sum model. A.F.Musayev, H.H.Guliyev, G.M.Efendiyev, M.Kh.Gazanfarli. WCIS – 2018, Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, Tashkent, Uzbekistan, October 25-26, 2018.
3. Terminological uncertainties in oilfield theory, practice and decision-making. G. Efendiyev, I. Piriverdiyev. Selected Papers E-book 5th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2018) Turkey, Istanbul Ramada Encore, October 22-23, 2018, pp. 79-83.
4. Estimation of the lost circulation rate using fuzzy clustering of geological objects by petrophysical properties. G. Efendiyev, P. Mammadov, I. Piriverdiyev, V. Mammadov. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(81)/2018, pp. 28-33, ISSN 1728-3817 (индексируется в наукометрических базах Web of Science, Google Scholar, Academic Resource Index ResearchBib).
5. Принятие решений при бурении скважин в осложненных условиях с учетом неопределенности. Г. М. Эфендиев, Г. Г. Кулиев, И. И. Джанзаков, И. А. Пиривердиев. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып. 21. – Киев: ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2018, 483 с. (ISSN 2223-3938)
6. Анализ результатов и повышение эффективности паротеплового воздействия на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Г.М. Эфендиев, Д.А. Ахметов, М.К. Мустафаев. Материалы Международной научно-практической конференции «Современные методы разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными коллекторами». Атырау, Казахстан. 5-6 сентября. 2019, с. 68-74.
7. Методы и средства повышения качества информации при принятии решений в управлении процессом бурения скважин. Г.М. Эфендиев, Г.Г. Кулиев, И.А. Пиривердиев, И.И. Джанзаков, С.К.Буктыбаева. XXII Международная конференция «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения», 15-20 сентября 2019: Сборник научных трудов. - Вып. 22. - Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2019. - 529 с. ISSN 2223-3938. с. 52-62.
8. Risk management in seismic hazard zones on the basis of calculations of stress using acousto-elastic correlations. H.H. Guliyev, G.M. Efendiyev, K.K. Aghayeva, I.A. Piriverdiyev. Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment. 12–15 November 2019, Kyiv, Ukraine (SCOPUS)
9. Decision-making on increasing the efficiency of well operation using the gas-lift method. R.H. Kuliyev, G.M. Efendiyev. XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 11‐14 May 2020, Kiev, Ukraine (SCOPUS)
10. Modeling and Evaluation of Rock Properties Based on Integrated Logging While Drilling with the Use of Statistical Methods and Fuzzy Logic. G.M. Efendiyev, P.Z. Mammadov, I.A. Piriverdiyev. 10th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions, ICSCCW-2019. Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1095), pp 503-511 (SCOPUS).
11. Evaluating the degree of complexity of tight oil recovery based on the classification of oils. G.M. Efendiyev, M.K. Karazhanova, D.A. Akhmetov, I.A. Piriverdiyev. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology. 2020, №1 (88) (Web of Science).
12. Повышение эффективности изучения геологических разрезов по результатам анализа напряженного состояния и геолого-технологической информации. Г.М. Эфендиев, О. Г. Кирисенко, И. И. Джанзаков, С. К. Буктыбаева, Инструментальное материаловедение: Сборник научных трудов. -Вып. 23. - Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2020. с. 3-10. ISSN 2708-731X. DOI: 10.33839/2708-731X-23-1-3-10.
13. Decision-Making while Drilling Wells based on the Results of Modeling the Characteristics of Rocks using Probabilistic-Statistical Methods and Fuzzy Logic. G.M. Efendiyev, R. Isayev, I. Piriverdiyev. ISAIC 2020. Journal of Physics: Conference Series 1828 (2021) 012016. IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/1828/1/012016
14. Decision-Making in the Production of Hard-To-Recover Oil Reserves Under Uncertainty. G.M. Efendiyev, R. H. Kuliyev, M. K. Karazhanova, I. A. Piriverdiyev, D.A. Akhmetov, L. B. Zhetekova. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1323, pp. 207-214. 2021, Springer
15. Analysis and Assessment of Accuracy of the Oil Recovery Factor Calculations by Using the Fuzzy Clustering Algorithm. Koilybayev B.N., Karazhanova M.K., G.M. Efendiyev, Strekov A.S., Zhetekova L.B. In: Aliev R.A., Kacprzyk J., Pedrycz W., Jamshidi M., Babanli M., Sadikoglu F.M. (eds) 11th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perceptions and Artificial Intelligence - ICSCCW-2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 362. pp. 331–339, 2022. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92127-9_46
16. Investigation of the influence of the mode parameters of the drilling wells on the bit speed indicators. G.M. Efendiyev, Akhmetov S.М., Akhmetov N.М., Iklasova Zh.U., Ikhsanov Ye.U. News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 6, Number 450 (2021), pp. 37-45. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.117
17. Analysis of the influence of the composition and properties of oils on their quality based on fuzzy clustering. G.M. Efendiyev, Karazhanova M.K., Zhetekova L.B., Abbasova S.V. ANAS Transactions, Earth Science, 1 / 2022, pp 90-98
18. Assessment of applicability of preformed particle gels for Perm region oil fields. Rozhkova Yu.A., Gurbanov V.Sh., Efendiyev G.M., Galkin S.V. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science d, 2022, 1021(1), 012073, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36711675500
19. Результаты численных экспериментов по установлению степени влияния депрессий на коэффициент извлечения газа и конденсата. Г.М. Эфендиев, АгзамовА.Х., Молдабаева Г.Ж., Аббасова С.А., Мухаммадиев Х.М. Известия ВУЗов «Нефть и газ», №4, 2022, Тюмень, с.57-77
20. On the degree of influence of waterflooding on the oil recovery factor from productive formations of high-viscosity reservoirs X, represented by terrigenous reservoirs. Agzamov, A., Efendiyev, G., Moldabayeva, G., Syzdykov, A., Suleimenova, R., Tuzelbayeva, S., & Zaurbekov К. (2022). Kompleksnoe Ispolzovanie Mineralnogo Syra, 326(3), 50–58. https://doi.org/10.31643/2023/6445.28

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan qazmaçılar assosiasiyası
“L. Zadə irsi və süni intellekt”
Təbiət və cəmiyyət elmləri üzrə Beynəlxalq Akademiya

Pedaqoji fəaliyyəti

ADNSU-nın Neft və qaz quyularının qazılması kafedrasının professoru
K.Satpayev adına Universiteti (KazNTU, Qazaxıstan), məsləhətçi professor
Ş.Yesenov adına Dövlət texnologiyalar və mühəndislik universiteti (Aktau, Qazaxıstan), məsləhətçi professor
Neft və Qaz İnstitutunun magistratura üzrə professoru

Digər fəaliyyəti

- ATIRAU Neft və Qaz İnstitutunun (Qazaxıstan) fəxri professoru
- Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayye Universiteti nəzdindəki Dissertasiya Şurasının üzvü;
- Neft və Qaz İnstitutu, elmi şurasının üzvü
- Rusiya, Qazaxıstan, Çin və Azərbaycan jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü: Neft qaz kompleksi keyfiyyətinin idarə edilməsi (Moskva); Atırau neft və qaz institutunun Xəbərləri (Atırau, Qazaxıstan); Təbiətdən istifadə və antroposfera problemləri (Taraz, Qazaxıstan); «Нефть и газ» jurnalı (Almatı, Qazaxıstan), Известия ВУЗов: «Нефть и газ» (Tyumen, Rusiya); Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, AMEA Xəbərləri, Yer elmləri (Bakı, Azərbaycan), Müasir Sənaye və İstehsalat Jurnalı - Journal of Modern Industry and Manufacturing (Honq Konq, Çin).

Təltif və mükafatları

Neft və qaz sənayesinin inkişafında xidmətinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən "Tərəqqi" medalı
AMEA-nın Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı;
Qazaxıstan Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Fəxri fərmanı;
Qazaxıstan Respublikasının, Elm və Təhsil Nazirliyinin medalı

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun "Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri" şöbəsinin müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 539 34 71
Mobil tel . (+994 50) 741 51 54
Ev tel.
Faks (+994 12) 537 22 85
Elektron poçtu galib_2000@yahoo.com