MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Bico kəndi
Təvəllüdü 01.04.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

04.00.21

Litologiya

Düzənlik Dağıstan və Cənubi Kalmıkiya perm-trias çöküntülərinin litologiyası və genezisi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

25.00.06

Litologiya

Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq hüdudunda neftli-qazlı perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
162

37

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

7

Əsas elmi nailiyyətləri Skif-Turan plitəsinin Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq çökəkliklərinin perm-trias çöküntülərinin litologiyası və əmələgəlmə şəraiti öyrənilmişdir. Litoloji-paleocoğrafi kriteriyalar əsasında Şərqi Önqafqazın və Cənubi Manqışlağın perm-trias çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi qiymətləndirilmişdir. Şərqi Önqafqaz və Cənubi Manqışlaq regionunun perm-trias çöküntüləri üçün dörd inkişaf mərhələsinə məxsus (son perm, ilk trias, orta trias və son trias) 1:500000 miqyasında litoloji-paleocoğrafi xəritələr tərtib edilmişdir. Cənubi Xəzər Çökəkliyinin şimali-qərb hissəsinin mezokaynazoy çöküntülərinin litoloji-petroqrafik və kollektor xassələri öyrənilmişdir. CXÇ-nin neftli-qazlı zonalarının MQ çöküntülərinin kollektorluq xassələri öyrənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Уплотнение пермо-триасовых пород и его влияние на коллекторские свойства Восточного Предкавказья. Наука о земле, Сирия, Дамаск, 2001г., №1, с. 3-6.
2. Литология и нефтегазоносность пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Изд.-во Nafta Press, Баку, 2002 г. 215 с.
3. Литолого-палеогеографические критерии оценки нефтегазоносности пермо-триасовых отложений Восточного Предкавказья. Труды Института Геофизики АН Грузии, т. LVIII, 2004. с.114-118.
4. Литолого-стратиграфическая характеристика и вещественный состав триас-палеозойских отложений Южного Мангышлака. Литология и полезные ископаемые, М.: 2004, №6, с. 622-637.
5. Формации пермо-триасовых отложений Скифско-Туранской плиты и закономерности размещения залежей нефти и газа. Геология нефти и газа. Москва, 2005, №3, s. 12-20.
6. Новейшие геолого-геофизические данные о геологическом строении Скифско-Туранской плиты Среднего Каспия и в пределах Южной части Северного Каспия - Azərbaycanda geofiziki yenilikləri Bakı, 2008 № 3-4, səh. 38-42
7. Результаты исследований глинистых покрышек продуктивной толщи месторождений Бакинского архипелага Южного Каспия - Нефть, газ и бизнес, Москва, 2010 №5, стр.43-48.
8. Перспективы нефтегазоносности фундаментом Южно–Каспийской впадины Нефть, газ и бизнес №7, М., 2012 стр-24-34.
9. Kür dağlararası çökəkliyin kristallik bünövrəsinin neft-qazlılıq perspektivliyi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 11,2013 səh. 10-18.
10. Günəşli yatağında neftqazəmələgəlmə şəraitinin kompleks məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi - Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2014, №3 səh. 3-7
11. Cənubi Xəzər Meqaçökəkliyində sıxılma gərginliklərinin intensivliyinin keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi, onların strukturəmələgəlmə proseslərinə və karbohidrogenlərin genezisinə təsiri. ANAS Transactions Earth Sciences №2, 2021, səh. 39-49 DOI: 10.33677/ggianas20210200061.
12. Петрофизическая характеристика Мезо-кайнозойских отложений Юго-восточного погружения большого Кавказа в связи с их нефтегазоносностью. SOCAR Proceedings No.3 (2021) 009-021, səhifə 9-21. DOI: 10.5510/OGP20210300524.
13. Impact of compressional stresses within the south caspian megadepression upon evolution and oil and gas content of local uplifts. Вісник Київського Національного Університету Імені Тараса Шевченка. 3(94)/2021 DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.09 p.75-82.
14. Naxçıvan MR-nın paleozoyç mezozoy və paleosen çöküntü süxurlarının petrofiziki xüsusiyyətləri və neft-qaz kollektorlarının proqnozlaşdırılması. Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions, Vol.24 №3(137) 2022, p. 6-9.
15. Assessment of applicability of preformed particle gels for Perm region oil fields. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science d, 2022, 1021(1), 012073
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36711675500.
16. Breakthrough technologies in solving problems of geological exploration for oil and gas | Qeyri-səlis xətti reqressiya üsulu ilə süxurların kollektorlarının böyük dərinliklərdə flüid keçiriciliyinin qiymətləndirilməsi. Socar Proceedings, 2022, pp. 84–89.
17. Detailed study of hydraulic fracturing of Kashiro-Verey rocks by electron microscopy. ANAS Transactions Earth Sciences №1, 2022, səh. 17-27 DOI: 10.33677/ggianas20220100069. 7. Вариации коллекторских свойств продуктивных горизонтов морских месторождений Азербайджана. Россия Горный журнал, Москва, № 12-2022.
УДК 553.98(479.24), ISSN: 0017-2278 DOI 10.17580/gzh.2022.12.02 (Scopus)
https://rudmet.ru/journal/2165/article/35995/.
18. Уточнение и сравнение литофациальных свойств сложноструктурных месторождений (нa примере месторождений Банка Дарвина и острова Пираллахи). Perm Journal of Petroleum and Mining Engineering. 2022. Vol.22, no.4. P.152-157. DOI: 10.15593/2712-8008/2022.4.1.Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

1976-1986 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, asistent. 1986-2012 – Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, dosent 2001-2007 – Bakı Dövlət Universiteti, saat hesabı müəllim 2007-2011 – ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi, dekan 2012-2016 – ADNA, professor 2011-2015 – ADNA, tədris işləri üzrə prorektor 06.01.2015-03.09.2015 – ADNA, Rektoru vəzifəsini icra edən 2013-2016 – ADNA, kafedra müdiri 2016-cı ildən – Bakı Dövlət Universiteti, professor

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

2010 – Tərəqqi medalı

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun icraçı direktoru

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun "Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası" şöbəsinin müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 13
Mobil tel . (+994 50) 214 09 69
Ev tel.
Faks (+994 12) 493 67 89
Elektron poçtu vaqifqurbanov@mail.ru