MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Tircan kəndi
Təvəllüdü 19.05.1969 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Çoxlaylı yataqlarda layların birgə istismarı şəraitində hər bir layın hasilatının və süzülmə-tutum parametrlərinin təyini üsullarının işlənib hazırlanması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
131

48

 

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Birgə istismar olunan layların hər birinin ayrılıqda süzülmə-tutum parametrlərinin və hasilatlarının quyudibi təzyiqin bərpa (və ya düşmə) əyrisindən, quyunun ümumi hasilat dinami¬kasından istifadə etməklə və quyu lüləsində təzyiq itkilərini nəzərə almaqla təyininin yeni effektiv üsulu yaradılmışdır.
2. Süxurların relaksasiyalı və sürüngəc¬li deformasiyasını nəzərə almaqla tükənmə rejimində quyular şəbəkəsi ilə istismar olunan neft, qaz və neftqaz yataqlarının işlənməsinin texnoloji göstəricilərinin təyininin hidroqazodinamiki hesablama üsulları hazırlanmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Влияние ползучести гор¬ных пород на нефтеотдачу залежей, раз¬рабатываемых в естествен-ном режиме. Proceedings “OilGasScien¬tific-ResearchProject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.32-37 (Cоавторы: А.М.Кулиев, Р.М.Эфендиев)

2. Численное моделирование разработки газовой залежи системой произвольно расположенных скважин с учетом ползучей деформации горных пород. Proceedings “OilGasScien¬tific¬Research¬Pro¬ject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.42-46

3. Numerical Modeling of Development of Oil Deposit with System of Wells Taking into Account the Relaxation of Deformation of Rocks. IV International conference “Problems of cybernetics and informatics” PCİ2012, September 12-14, 2012, Baku, vol. III, pp.135-138 (Co-author: A.M.Guliyev)

4. Study of rhealogical properties of reservoirs during relaxation and creep strain of rocks and usage of these properties for addressing of applied objectives of oil-gas fields development. Special İssue Papers of 34th İnternational Geological Congress “The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression” (Brisbane, Australia, August 5-10, 2012), Baku, 2012, Nafta-Press, pp.117-131 (Co-author: A.M.Guliyev)

5. Süxurları relaksasiyalı deformasiyaya uğrayan qaz yata¬ğının quyular sistemi ilə işlənilmə göstəricilərinin ədədi təyini üsulu. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2013, №2, səh. 63-68

6. Математическое моделирование
неизотермической фильтрации газированной нефти с учетом неравновесной деформации горных пород. НТЖ “Автоматизация,
телемеханизация и связь в нефтяной промышленности”, 2017, №9, стр.17-
23. (Cоавторы: А.М.Кулиев, Р.М.Эфендиев, К.К.Насирова)

7. Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası: Süxurları deformasiya olunan neft və qaz yataqlarının işlənilmə göstəricilərinin təyini (Metodiki göstəriş). Bakı, ADNSU-nun mətbəəsi, 2018, 61 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, T.Ş.Salavatov, T.Ə.Səmədov, S.H.Novruzova)

8. Graphoanalytic determination of parameters relaxation deformation of rocks by data of development of deposits. Journal of Fundamental and Applied Sciences, v.11, No 1 (2019), pp. 430 - 433

9. Influence of the relaxation deformation of rocks on the characteristics of nonisothermal filtration of live crude in the stratum. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. Vol. 91, No. 6, November, 2018, pp.1539-1542

10. Procedure for Determining the Dynamic Characteristics of a Gas Reservoir with a Creeping Porous Medium. Fluid Dynamics, December 2018, v.53, suppl. 2, first online: 28 February 2019, pp. S34-S37

11. Опреде¬ление коллекторских свойств газовых пластов в условиях ползучести горных пород с ядром Aбеля. Технологии нефти и газа. 2021, №2, c.31-33 (Cоавторы: Т.А.Самедов, С.Г.Новрузова, Э.В.Гадашова)

12. Схема определения фильтрационных характеристик фильтрации по первой фазе однофазной жидкости по пластам, горные породы которых подвергаются деформации с ползучим характером. Технологии нефти и газа, 2022, №3, c.50-52

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

ABŞ-da çap olunan “Engineering Science (ES)” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

5 il (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent)

Digər fəaliyyəti

“Azərbaycanın Yaradıcı Ziyalıları” İctimai Birliyinin sədri

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu “Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinin texniki-texnoloji və iqtisadi problemləri” şöbəsinin müdiri

Xidməti tel. (+994 12) 539 35 31,
(+994 12) 539 21 40
Mobil tel . (+994 55) 736 66 85
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu bunyadkazymov1969@gmail.com