AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Quliyev Fəxrəddin Əvəz oğlu

Anadan olduğu yer Ermənistan SSR, Gorus r-nu, Ağbulaq kəndi
Təvəllüdü 12.06.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

03.00.02

Biofizika

Törəmə və LAZER spektroskopiyası metodları ilə ali bitkilərin piqment sisteminin spektral xarakteristikaslarının öyrənilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
48

15

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Nanosaniyə LAZER Spektrofluorimetrik qurğusunun yaradılması və tətbiqi;
2. Yüksək özlülüklü və parafinli neftlərin çıxarılmasında və nəqlində yeni reagenzin işlənməsi;

3. Karbohudrogen birləşmələrinin məqsədyönlü, selektiv parçalanmasına yeni elmi yanaşma.
Elmi əsərlərinin adları

1. Гулиев Ф.А. Роль висмута в полупроводниковых соединениях. Тезисы докл. конференции молодых научных сотрудников и аспираптов.-ИНФХ АН Азерб.ССР,Баку,1974г,с.14
2. Гулиев Ф.А., Коробков М.Е.,Кочубей С.М Применение метода производной спектроскопии для исследования тонкой структуры спектров флуоресценции фрагментов хлоропластов.-Журнал прикладной спектроскопии,1978,т.29,№4,с.646-651.

3. Кочубей С.М.,Гулиев Ф.А.,Смирнов А.А. Применение Лазерный спектрофлуориметрии для исследования фотосинтезирующих частиц.-Докл.АН СССР,1979,т.244,№3,с.743-746.

4. Кочубей С.М.,Гулиев Ф.А.,Изучение зависимости формы спектра флуоресценции хлорофилла in vivo от длины волны возбуждающ.Гулиев Ф.А., Коробков его света.-Тезисы докл. XXУI Всесоюзног совещания по люминесценции,Самаракант, 1979,с.98-99.

5. Гулиев Ф.А., Коробков С.М.,Лященко В.А.Установка для измерения спектров флуоресценции при возбуждении стробоскопическим лазером.-Журнал прикладной спектроскопии,1979,т.31,№5,с.938-941.

6. Кочубей С.М.,Гулиев Ф.А.,Люминесцентные методы в исследованиях структурной организации фотосинтетических пигментов и процесса переноса энергии.-Журнал прикладной спектроскопии, 1980,т.33,№1,с.84-87.

7. Разиев С.Э.,Гулиев Ф.А.,О методике избежания тепловой деструкции биологических объектов при мощном лазерном возбуждении.- Материалы Всесоюзного научного Совещания «Применение лазером в биологи”,Москва,1983,с.141.

8. Kochuber S.M.,Guliev F.A. Fine structure of fluoresce of chloroplast fraqments. 1.Lonq-wavelength band structure.-Potosynthetika,1980,v.14,№2,pp.182-188.

9. Kochuber S.M.,Shadchina T.M., Guliev F.A. Fine struchure of fluorescence of chloplast fraqments.2.Short-wavelength band structure. Potosynthetika,1981, v.15,pp.179-185.

10. Алиев Д.А., Гулиев Ф.А., Разина С.Э. Соотношение сигнал/шум как основная характеристика спектральных измерений.-ДАН Азерб.ССР,1983,т.39, №6,с.62-65.

11. Алиев Д.А., Гулиев Ф.А., Разина С.Э. Универсальная лазерная установка для изучение слабых световых потоков.- Материалы Всесоюзного научного Совещания «Применение лазеров в биологии»,Москва,1983,с.141-142.

12. Сулейманова Б.А, Гусейнов Н.И., Керимов М.К., Гулиев Ф.А. Аппаратура для исследования физико-химических и экологических параметро морской воды.-Тезисы докладов 2ой Азербайджанской Международной Каспийской конференции по нефти и газу «Каспий нефте газ-96»,Баку,17-20 сентябрь 1996,с.123.

13. Quliyev F.Ə. Xam neftin spectral xarakteristikalarının tədqiqində lazer spektroskopiyasının rolu.-“AzNSETLİ-nin 70 ilik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransındakı MƏRUZƏLƏRin” Tezisi,Bakı,1998,s.96.

14. Керимов М.К., Сулейманов Б.А., Гусейнов Н.И., Гулиев Ф.А., Керимов Ф.Н., Сираджев А.А. Автоматическая система сбора данных о физико-химическом состоянии морской воды в районах нефтегазодобычи на Каспийском шельфе.- «Известия АН Азербайджана».Серия : Физико-технических и математических наук,XVII том,№1,с.43-45,изд. «Елм»,1998г.

15. Aliev F.A. Abbasov A.N.,Gurbanov R.A.,Nuriev N.B., Guliev F.A., Mutallimov M.M. Mathematikal modeling for control problem and well subsurfase pump units operation diagnostics in oil fiel –“Applied and computational mathematics”(An International Journal), 2002,Vol.1.№1,pp.93-105

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-da 1981/83 illərdə saat hesabı

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

1. SSRİ HK-nın 1980/81 illərdə “Sosializm yazışını qalibi.
2. Socar-ın “Fəxri fərmanı”(2006)

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

Baş elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12) 493 67 51
Mobil tel . (+994 51) 455 16 17
Ev tel. (+994 12) 323 05 95
Faks
Elektron poçtu aqbulaqli@mail.ru