AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Əfəndiyev Ramiq Məmmədhəsən oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu, Üçqovaq kəndi
Təvəllüdü 27.12.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Kontur daxilində və sahə üzrə su vurduqda quyuların sulaşmasının hidrodinamiki tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
107

20

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Sulaşdırma prosesində quyuların sulaşmasının hidrodinamiki tədqiqi. Layların birgə istismarında layların süzülmə-tutum parametrlərinin təyini. Süxurların reoloji xassələrini nəzərə almaqla neft, qaz və neftqaz yataqlarının işlənilmə proseslərinin modelləşdirilməsi və bunun əsasında yataqların işlənilmə göstəricilərinin təyini.
Elmi əsərlərinin adları

1. Моделирование разработки нефтегазовых месторождений с учетом ползучести горных пород. Материалы международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Г.Г.Тумашева (21-24 ноября 2000 г). "Краевые задачи аэрогидро-механики и их приложения", том. 7, Казань, 2000, стр.304 (Cоавторы А.М.Кулиев, Б.З.Казымов)
2. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti (rusca-ingiliscə-azərbaycanca). Bakı, 2001, 392 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, M.A.Hacıyev)

3. Влияние плотности сетки скважин на газоотдачу залежей с релаксирующими коллекторами. "Нефтепромысловое дело", №11, 2005, стр.17-21 (Cоавторы А.М.Кулиев, Б.З.Казымов, С.Э.Тагиева)

4. Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları. Bakı, “Təhsil”, 2007, 202 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov, M.A.Hacıyev)

5. Влияние реологических свойств горных пород на показатели разработки газового месторождения при газовом режиме. Труды международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий – Аль Хорезми 2009», Ташкент, 18-21 сентябрь 2009, стр.238-241. (Cоавторы А.М.Кулиев, В.Ю.Бабанлы, Б.З.Казымов)

6. Влияние ползучести горных пород на нефтеотдачу залежей, разрабатываемых в естественном режиме. Proceedings “OilGasScientificResearchProject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.32-37 (Cоавторы: А.М.Кулиев, Б.З.Казымов)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

5 il

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9

Vəzifəsi

Neft-qaz sahələrinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Xidməti tel. (+994 12) 539 21 40
Mobil tel . (+994 55) 714 45 19
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu eramig@rambler.ru