AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Strekov Anatoliy Sergeyeviç

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Moskva şəh.
Təvəllüdü 22.10.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

05.15.06

Neft yataqlarının quyular vasitəsilə işlənməsi

Suda həll olunan polimerlərin reoloji xarakteristikalarının tənzimlənməsilə onların neftçıxarmada istifadə edilməsinin effektivliyinin artırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının istismarı və işlənilməsi

İşçi agentlərin hərəkət etməsinin nizamlanması vasitəsilə layların neft verimi artırılmasının fiziki-kimyəvi əsasları

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
136

31

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

3

Əsas elmi nailiyyətləri Kombinəli resurs qənaət edən texnologiyaların istifadə edilməsilə layların neftveriminin artırılmasının elmi əsaslandırılması nəticəsində tədqiqatlar aparılıb; laya termopolimerin təsiri, qələvi polimerlərin təsiri, titrəiş təsiri, neftkimya sənayesinin tullantıların geniş dəyişən və təsir faktorların təsiri; quyudibi zonanın emalı üçün texnoloji sxemi tətbiq olunub və bu isə su axının məhdudlaşdırılmasının yüksək effektivliyi ilə işlərin aparılmasını təmin edir; polimer məhlulların və onların əsasında hazırlanmış kompozisiyaların vasitəsilə quyuların quyudibi zonasının emalı məqsədilə çoxkriteriyalı məsələnin həlli üçün sənaye sistemi işlənib və bu isə qeyri-müəyyənlik həm statistik və həmdə qeyri-səlis xüsusiyyətli şəraitinda optimal qərarların qəbul edilməsinə imkan verir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Neft quyularında su axınının məhdudlaşdırılmasının effektivliyinin artırılması. Bakı, «Nafta- Press», 2009, - 256 s.
2. Balaxanı-Sabunçu-Ramana yatağında neftvermənin artırılması üçün dizel-qələvi tətbiqinin nəticələri. Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2011, №1, S. 27-31.

3. Qeyri-müəyyənlik şəraitində hasilat quyularının effektivliyinin qiymətləndirilməsi və qərarların qəbul ediməsi. AMEA «XƏBƏRLƏR» YER ELMLƏRİ, 2012, №4, S.59-63.

4. Decisions-making on the choice of geological and technical measures under uncertainty. Seventh International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Izmir, Turkey September 2-3, 2013. PP 381-3845. Elektrokimyəvi feallaşdirilmış suyun zamana gürə xassələrinin dayişməsinin məsəməli mühitdən neftçıxarma əmsalına təsiri. AMEA «XƏBƏRLƏR» YER ELMLƏRİ, 2013, №4, S.32-35

5. Su axınlarının təcrid edilməsi məqsədilə səmərəli kompozisiya sistemlərinin yaradılmasında səthi fəal maddələrin təyini məsələsinə dair. Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2015, №9, S. 29-33.

6. Statistical analysis and decision-making to improve the efficiency of the wells under uncertainty. Eleventh International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, Paris, France, September 2-3, 2014, p. 17-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Neft veriminin artırılması fiziki-kimyəvi üsulları şöbəsinin rəhbəri

Xidməti tel. (+994 12) 490 57 45
Mobil tel . (+994 50) 346 34 77
Ev tel. (+994 12) 564 09 63
Faks
Elektron poçtu