AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Vəliyev Nazim Aslan oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Tovuz rayonu, Bozalqanlı kəndi
Təvəllüdü 22.02.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNSU), Neft-Qaz mədən fakültəsi - 1982-ci il (Diplom ИВ № 028691)
2. Azərbaycan Prezidenti yanında İdarəçilik Akademiyası - 2002-ci il (Diplom AВ № 083287).
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri namizədi(SSRİ Nazirlər Kabineti yanında Ali Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə) – 1990-cı il (Diplom KD № 029430),
Texnika Elmləri Doktoru(Rusiya Federasiyasının Ali Təhsil Müəsisələri Assosiyası və YUNESKO-nun təsis etdiyi Beynəlxalq Akademik Akkreditasiya və Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə, Moskva ş.) – 2015-ci il (Diplom AD № 0897)
 
Elmi rütbəsi Dosent – 2016-cı il(Diplom DS № 05591),
Professor-2017-ci il (Rusiya Federasiyasının Ali Təhsil Müəsisələri Assosiyası
YUNESKO-nun təsis etdiyi Beynəlxalq Akademik Akkreditasiya və Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə, Moskva şəh, (Diplom AP № 0113)
 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

2525.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Mayegötürmə və suvurma templərinin tənzimlənməsi ilə qeyri-bircins laylarda işlənmə effektivliyinin yüksəldilməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

2525.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarında innovasiya fəaliyyətinin idarəolunması

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
90

16

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri 2015-ci ildə Ümumdünya Texnologiya Universiteti və YUNESKO-nun Akkreditasiyası üzrə Texnika elmləri doktoru və Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professor-doktoru adlarını almış, "Caspian European Club"-un "Caspian Energy Award - 2015" mükafatına layiq görülmüşdür. Rusiya Mühəndislik Akademiyasının həqiqi (xarici) üzvüdür, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adı almışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Влияние закачки воды и темпа отборов жидкости на показатели разработки 1-го горизонта ПТ месторождения Кюровдаг. Азерб. Нефт.хоз-во. №12,1986
2. Изучение влияния процесса заводнения на добычу нефти на основе эволюционного моделирования. Азерб. Нефт.хоз-во. № 8,1987
3. Исследование влияния темпа закачки воды и отбора жидкости на добычу нефти на основе статистических моделей. Материалы IV научно-технической конференции МУиС, Баку, 1988.
4. О режиме упругости притяженных (связанных) газов нефтяных залежей. Материалы IV научно-технической конференции МУиС, Баку, 1988.
5. Изучение влияния различных систем заводнений основные показатели разработки неоднородного пласта, Азерб. Нефт.хоз-во. №7,1989
6. Изучение влияния темпа закачки воды и темпа отборов жидкости на основные показатели разработок на основе комплексного использования различных статистических методов. Нефт.хоз-во. №7,1989
7. Особенности разработки залежей нефти с неньютоновскими свойствами на месторождениях Куринской впадины. Журнал «Экспр. Информация» Вып.9,,1990
8. Об установлении числа новых скважин в залежах и путях снижения ошибки риска при их размещении, Азерб. Нефт.хоз-во. №4, 1991.
9. Исследования влияния параметров пласта и показателей разработки на нефтеотдачу с применением классификационных методов, Азерб. Нефт.хоз-во. №4,1991
10. Методическое руководство МНП по определению влияния геолого – технологических показателей на нефтеотдачу на основе классифиционных методов. МР МНП , 1990
11. Некоторые вопросы разработки нефтяных залежей, связанные с режимом притяженных газов. Азерб. Нефт.хоз-во. №8, 1991
12. Выявление недренируемых зон залежи и пути вовлечения их в активную разработку. Материалы VII научно-технич. Конференции МУиС , Баку 1992.
13. К вопросу определения целесообразности уплотнения сетки скважин в залежах, находящихся в разной стадии разработки. Азерб. Нефт.хоз-во. №2-3, 1992.
14. Диагностирование эффективности изменения режима работы скважин. Азерб. Нефт.хоз-во. №11-12, 1992
15. Методология выявления слабодренируемых и застойных нефтяных зон залежи и вовлечения их разработку. Азерб. Нефт.хоз-во. №1-2,1995.
16. Выявление оптимального режима темпа отбора жидкости скважин на основе исследования системы пласт-скважина. Азерб. Нефт.хоз-во. №11-12, 1996.
17. Одновременный прием попутного газа из морских месторождений Гюнешли и Чыраг и транспорт его на берег. Азерб. Нефт.хоз-во. №8, 2004.
18. Экспериментальные данные о новом режиме нефтяных залежей. Журнал «Нефть.Газ.Промышленность», Санкт-Петербург.№2,2004.
19. Каспийский шельф: Взгляд из Азербайджана. Нефть.Газ.Промышленность», Санкт-Петербург.№12,2004
20. Neftçıxarmada Nanotexnologiyalar: sistemlik, qeyri-tarazlıq, sinergetika. Xəzərneftqaz 2008.
21. Üfüqi quyuların bəzi xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №8-9,2009.
22. Методология управления рисками инвестирования в промышленности, Azərb. Mühəndislik Akad.xəbərləri., cild №1, 2010
23. Исследование комплексного действия ПАВ и магнитного поля на парафиноотложение и коррозию.2010
24. Qaz hidratları üçün qlikollar əsasında yeni yerli inhibitor. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, №11,2011.
25. Estimamating active gas in underground gas storages subject to adsorptional properties of a reservoir and interformational gross flow conditions. AMEA, Riyaziyyat və mexanka institutu , Bakı 2010
26. Системный подход при оценке форсированного отбора жидкости из залежи. Азерб. Нефт.хоз-во. №6-7,2011.
27. Особенности алгоритмизации при моделировании работы глубинных насосов.Азерб. Нефт.хоз-во. №9,2014
28. Исследование процесса вытеснения газоконденсатной смеси водой в сложно деформированных коллекторах. 2017
29. Научно-практические основы повышения конкурентоспособности продукции нефтяного машиностроения, книга
30. Neft avadanlıqlarının dinamikası və möhkəmliyi. Kitab.2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Dünya Neft Şurası və Azərbaycan Milli Neft Komitəsi İdarə Heyətinin, Enerji Xartiyası Sənaye Məsləhət Şurasının, Azərbaycan Avropa Enerji Xartiyası üzrə Ekspert Komissiyasının, Yataqların Ehtiyatlarının Hesablanması üzrə Mərkəzi Komissiyanın, Yataqların işlənməsi üzrə Ekspert Komissiyasının üzvü, SOCAR-ın Elmi-Texniki şurasının sədr müavini, “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, “Neftepromıslovoe delo” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, AMEA Neft qaz institutunun ixtisaşdırılmış Elmi Şurasının, NQETLİ-nun Elmi Şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti

SOCAR-ın Baş ofisinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Neft Komitəsinin İcraçı Direktoru, SOCAR-ın Elm Fondunun və Elmi Tərəqqi Fondunun İdarə heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları

Qızıl Qələm mükafatı 2003
“Tərəqqi” medalı 2008
“Əməkdar Mühəndis” Fəxri adı 2011
“Həmkərlar İttifaqında xidmətlərə görə” medalı 2013
3-cü dərəcəli əmək ordeni -2017
SOCAR-ın “Fəxri Neftçi” döş nişanı 2020

İş yeri və ünvanı

SOCAR Baş ofis, AZ1029, H.Əliyev prospekti 121

Vəzifəsi

SOCAR Baş ofisinin Elm, texnika və nanotexnologiyalar Departamentinin rəisi

Xidməti tel. (+994 12)  521 02 43
Mobil tel . (+994 50) 270 61 75
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu nvaliyev@socar.az