MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh.
Təvəllüdü  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

25.00.12

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Cənubi Xəzər çökəkliyinin karbohidrogen qazlarının genezisi və dərində yatan neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar onların izotop tərkibi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi

-  tarix

-  ixtisasın adı


Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
37

5

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri Xəzər dənizinin karbohidrogen potensialının öyrənilməsinə, həm də KH-in genezisi, miqrasiyası, akkummulyasiyası məsələlərinin analizinə həsr edilmişdir. Qaz hidratları.
Elmi əsərlərinin adları

Дадашев Ф.Г. Алиев А.И., Полетаев А.В. Изотопный состав углеводородных газов – важный критерий обоснования сингенетичности залежей нефти и газа отложениям продуктивной толщи Азербайджана. АНХ, №5, 2008.
Дадашев Ф.Г., Полетаев А.В., Иманов Н.А. Зоны преимущественного газонакопления Южно-Каспийской Впадины. АНХ, №2, 2010.

Дадашев Ф.Г., Кабулова А.Я., Полетаев А.В., Алекперова С.А. Мировая добыча нефти и газа. Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, № 4, 2012, сс. 54-58.

Полетаев А.В., Полетаева Е.В.Построение модели формирования структуры грязевого вулкана в пределах Южно-Каспийской впадины. Ученые записки Тамбовского регионального отделения Российского союза молодых ученые. Вып. 1. Перспективы развития научного знания в XXI веке: материалы I Международной научно-практической конференции. Тамбов, 1 июля 2013г./Тамб. регион.отделение РоСМУ; отв.ред. А.В. Кузьмин. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013, 169-175 с.

Гулиев И.С., Дадашев Ф.Г., Полетаев А.В. Изотопы углеводородных газов Азербайджана. Издательство «Nafta-Press», Баку, 2013, 107 с.

Полетаева Е.В., Полетаев А.В. Исследование земной коры Южного Каспия по геофизическим данным. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Вып. 3 : - 2015. с.177-188, ISBN 978-5-00078-026-8

Полетаев А.В., Полетаева Е.В. История изученности газогидратов Южно-Каспия. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Вып. 3 : - 2015. с.188 – 193, ISBN 978-5-00078-026-8

Полетаев А.В., Полетаева Е.В. Изученность диаграмм гетерогенного равновесия в координатах давления и температуры гидратообразования. Перспективы развития научного знания в XXI веке. Экономика России: проблемы, тенденции, перспективы. . Вып. 4 : - 2015. с.104-111, ISBN 978-5-00078-026-8

Полетаева Е.В., Полетаев А.В. Газогидраты Южного Каспия по данным сейсмических исследований. Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ, Выпуск № 5 / 2016. ISBN 978-5-00078-026-8.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2009-2010

Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

Elmdə göstərdiyi nailiyyətlərə görə "Gənclər mükafatı" laureatı

İş yeri və ünvanı

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutu, Bakı şəh., F. Əmirov küç., 9, AZ1000

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.
Mobil tel .
Ev tel.
Faks
Elektron poçtu avo1@mail.ru