MINISTRY of SCIENCE and EDUCATION REPUBLIC of AZERBAIJAN

OIL and GAS INSTITUTE

Xəbər

2023-10-04 12:01:11 309

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının “Горно-геологический” jurnalında məqaləsi çapdan çıxıb

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun icraçı direktoru, g.-m.e.d., prof. Vaqif Qurbanov və Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsinin əməkdaşı Lətif Sultanovun “О результатах изучения геолого-петрофизических свойств и прогнозированию глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов мезокайнозойских отложений бакинского архипелага” (Bakı arxipelaqının dərinlikdə yatan Mezokaynazoy çöküntülərinin neftli-qazlı kollektor xüsusiyyətlərinin geoloji-petrofiziki üsullarla öyrənilməsinin nəticələri haqqında) adlı məqaləsi Qazaxıstan Respublikasının “Горно-геологический” jurnalında çapdan çıxıb.

https://drive.google.com/file/d/1d0cOp_vfzlknzuRd4x4PZ7wWCLhqyt6p/view?usp=sharing