AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-10-25 10:08:58 842

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının “Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности” jurnalında məqaləsi çap olunub

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Bünyad Kazımovun “Методика расчета изменения давления в неравновесно-деформируемом пласте в случае однофазного течения жидкости к скважине” (“Mayenin quyuya birfazlı axını halında qeyri-tarazlıqlı deformasiya olunan layda təzyiqin dəyişməsinin hesablanması metodikası”) adlı məqaləsi Rusiyanın РИНЦ (Rusiya Elmi Sitatgətirmə İndeksi) bazasında təmsil olunan “Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности” jurnalının 2021-ci il üzrə 10 saylı nömrəsində çap olunub

http://www.vniioeng.ru/_user_files/file/ants/at/Automation_Telemechanization_2021-10_rus.htm