AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Seksiyalar

"Neft və qaz geologiyası, geofizikası, geokimyası və geoekologiya" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvlər

Qurbanov V.Ş.

Yusubov N.P.

Əlizadə G.M.

Kərimov F.N.

Quliyev F.Ə.

Əfəndiyeva M.Ə.

Poletayev A.V.

Poletayeva Y.V.

Əsgərova R.Ə.

Hüseynov A.R.

Həsənov Ə.B.

Əliyeva S.Ə.

Sadıqov Z.M.

Hüseynova Ş.M.

"Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı" seksiyası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvlər

Calalov Q.İ.

Əfəndiyev Q.M.

Məhərrəmova S.D.

Strekov A.S.

Rəsulov M.Ə.

Mövsümzadə Ə.A.

Mamalov Y.N.

Kazımov B.Z.

Qorşkova Y.V.

Axundov F.A.

Ağayeva K.K.

Kirisenko O.Q.