AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2022-06-16 06:40:39 747

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının məqaləsi Web of Science bazasında təmsil olunan jurnalda çap edilib

AMEA Neft və Qaz İnstitutunun şöbə müdiri Bünyad Kazımovun “Схема определения фильтрационных характеристик фильтрации по первой фазе однофазной жидкости по пластам, горные породы которых подвергаются деформации с ползучим характером” (“Süxurları sürüngəc səciyyəli deformasiyaya uğrayan laylarda birfazlı mayenin birinci faza üzrə süzülməsinin süzülmə xarakteristikalarının təyini sxemi” adlı məqaləsi Web of Science elmi bazasının Russian Science Citation İndex (RSCİ) platformasında təmsil olunan “Технологии нефти и газа” jurnalının 2022-ci il üzrə 3-cü nömrəsində çap olunub

(link: http://www.nitu.ru/tng/2022_3.pdf).